Гол, мөрний усны эзэлхүүний өөрчлөлт

       Манай орны гол мөрний урсацын жилийн дундаж нөөцийн олон жилийн (1975 оноос хойш) явцыг харж болно. Энэхүү мэдээ, мэдээлэл нь ус ашиглагчдын хувьд чухал мэдээ болно. Тухайлбал усны нөөцийн 15 хүртэл хувийг ус хангамж болон бусад зориулалтаар ашиглаж болохоор тооцсон байдаг. Мөн сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, хянахад суурь мэдээлэл болж бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдад болон бусад бичиг баримтын ШУ-ны үндэслэл болно.

 

Зураг 1. Монгол орны гол мөрний янз бүрийн хангамшилтай жилийн урсацын эзлэхүүн, км3/жил  Зураг 2. Монгол орны гол мөрний урсац, 2021 он