УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ОРОН ЗАЙН ТАРХАЛТ


     Монгол орны жилийн дундаж агаарын температур 1940-2021 оны хооронд 2.46°С/82 жил –аар дулаарч байгаа бөгөөд энэхүү дулааралт нь газар нутгийн онцлогоос хамаарч харилцан адилгүй илэрч байна. Хамгийн их дулааралт Увсын нуурын хотгор, Завханы хойд, Хөвсгөлийн баруун урд хэсгээр ажиглагдаж байгаа бөгөөд 2.5-аас 3.2°С-аар дулаарчээ (Зураг 1).

     Жилийн нийлбэр хур тунадасны олон жилийн хэлбэлзэлд тодорхой өссөн буурсан хадлага илрээгүй ч газарзүйн тархалтаар авч үзвэл төвийн бүс нутгаар 10-40мм-ээр буурсан хандлага харагдаж байна (Зураг 1).

Зураг 1. Жилийн дундаж агаарын температур, нийлбэр хур тунадасны өөрчлөлтийн орон зайн тархал