Өөрчлөлтийн орон зайн тархалт

Манай орны агаарын  температур, хур тунадасны ирээдүйн өөрчлөлтийн цаг хугацааны хувьслыг 2016-2100 оноор, тэдгээрийн газарзүйн тархалтыг 2006-2015 оны үетэй харьцуулан 2030, 2050, 2080 оны үеүдээр тус тус харж болно. Энэхүү мэдээ, мэдээлэл нь Монгол орны уур амьсгалын ирээдүйн өөрчлөлтийн ерөнхий суурь мэдээлэл болж, бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдад,  бусад бичиг баримтын ШУ-ны үндэслэл болно.

Температурын өөрчлөлтийн орон зайн тархалт (ºC), 2080

Хур тунадасны өөрчлөлтийн орон зайн тархалт (%), 2080