Хатаж ширгэсэн нуурын байршлын мэдээлэл

Нуур бол Монгол орны байгалийн үнэт баялгийн нэг бөгөөд аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, зам тээвэр, байгаль, орчин аялал жуулчлал болон улс ардын аж ахуйн бусад салбарын цаашдын хөгжилд зохих нөлөө, үйлчлэл үзүүлдэг билээ. Нуурын хатаж ширгэсэн талаарх мэдээлэл нь усны бодлогод бүс нутгийн газарзүй, экологийн онцлогийг харгалзан үзэж, тэдгээрт тохирсон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийн үндсэн суурь мэдээлэл болно.

Зураг 1. Хатаж ширгэсэн нууруудын байршил, аймаг

Аймаг Нуурын тоо
Завхан 13
Төв 5
Сүхбаатар 14
Хэнтий 12
Хөвсгөл 19
Говьсүмбэр 8
Говь-Алтай 19
Дундговь 135
Дорноговь 297
Дорнод 57
Баянхонгор 19
Өвөрхангай 20
Өмнөговь 75
Нийт 693

Хүснэгт 1. Хатаж ширгэсэн нууруудын хэмжээ, аймаг